Hľadaj v ESHOPe

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia 
  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú platné pre všetky dodávky tovaru kupujúcemu realizované cez internetovú lekáreň s webovým sídlom www.omegalekaren.sk (ďalej ako „Internetový výdaj“) spoločnosťou LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI - ŽILINA, s.r.o., so sídlom V. Spanyola 39, 010 01 Žilina, IČO: 36 400 220, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č. 13041/L (ďalej ako „Predávajúci“).
  2. Prevádzkovateľom softvérovej platformy s webovým sídlom www.omegalekren.sk (ďalej ako „Internetová lekáreň“) je spoločnosť DiEnt, s.r.o., so sídlom Súmračná 3, 821 02 Bratislava-Ružinov, IČO: 46 889 612, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka č. 85501/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).
  3. Úplný obsah záväzkového vzťahu medzi Predávajúcim a kupujúcim je tvorený uzatvorenou zmluvou (elektronická objednávka a jej potvrdenie) a týmito VOP.
  4. Predávajúcemu vydal dňa 22.12.2011 Štátny ústav pre kontrolu liečiv povolenie oprávňujúce vykonávať zásielkový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok, resp. Internetový výdaj.
  5. Tieto VOP boli vypracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 21/2012 Z.z. Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie. 
 2. Tovar
  1. Sortiment Internetového výdaja je uvedený na Internetovej lekárni (ďalej ako „Tovar“).
  2. Pokiaľ sú predmetom Internetového výdaja lieky, alebo zdravotnícke pomôcky, tieto sú potom limitované zo zákona spôsobom, kedy predmetom Internetového výdaja môžu byť len:
   1. registrované humánne lieky a veterinárne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis,
   2. zdravotnícke pomôcky, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov, okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, zdravotníckych pomôcok III. skupiny a  implantovateľných a invazívnych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny.
  3. Sortiment liekov a zdravotníckych pomôcok, ktorý je predmetom Internetového výdaja je uvedený s označením názvu lieku alebo zdravotníckej pomôcky, liekovej formy, ak ide o liek, množstva liečiva v jednej dávke lieku, ak ide o liek, veľkosti balenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky a s uvedením kódu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.
 3. Uzatváranie kúpnych zmlúv
  1. Kúpna zmluva medzi kupujúcim a Predávajúcim, ktorej predmetom je dodávka Tovaru v zmysle Internetového výdaja, je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu (ďalej ako „Objednávka“).
  2. Kupujúci na znak súhlasu s týmito VOP a na znak prejavenia vôle Tovar kúpiť za stanovených podmienok od Predávajúceho, vyplní správne kontaktné údaje definované v písm. b)-c) ods. 3. nižšie tohto Čl. týchto VOP a Objednávku odošle. Predávajúci na znak súhlasu dodania Tovaru v zmysle Internetového výdaja za stanovených podmienok Objednávku potvrdí. Týmto sa potom naplní podstata Objednávky.
  3. Kupujúci realizuje Objednávku výlučne na základe elektronického formulára Objednávky  uvedeného na Internetovej lekárni, ktorý obsahuje:
   1. identifikačné údaje o objednávanom Tovare, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku podľa ods. 2 Čl. 2 vyššie týchto VOP v tomto rozsahu:
    1. názov lieku alebo zdravotníckej pomôcky,
    2. liekovú formu, ak ide o liek,
    3. množstvo liečiva v jednej dávke lieku, ak ide o liek,
    4. veľkosť balenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky,
    5. počet balení,
   2. identifikačné údaje o kupujúcom v tomto rozsahu:
    1. názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak je kupujúcim právnická osoba, alebo meno a priezvisko a adresu bydliska, ak je kupujúcim fyzická osoba,
    2. elektronickú adresu kupujúceho,
    3. telefónne číslo kupujúceho,
   3. identifikačné údaje o odberateľovi, ak sa nezhodujú s identifikačnými údajmi kupujúceho podľa písm. b) vyššie tohto Čl. týchto VOP:
    1. názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak je odberateľom Tovaru právnická osoba, alebo meno a priezvisko a adresu bydliska, ak je odberateľom Tovaru fyzická osoba,
    2. elektronickú adresu odberateľa Tovaru,
    3. telefónne číslo odberateľa Tovaru,
   4. identifikačné údaje o Predávajúcom v tomto rozsahu:
    1. názov verejnej lekárne Predávajúceho alebo jeho výdajne zdravotníckych pomôcok,
    2. adresu umiestnenia prevádzkarne verejnej lekárne Predávajúceho alebo jeho výdajne zdravotníckych pomôcok,
    3. telefónne číslo verejnej lekárne Predávajúceho alebo jeho výdajne zdravotníckych pomôcok,
    4. názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, číslo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok a
    5. kód poskytovateľa lekárenskej starostlivosti.
   5. výber z možných spôsobov doručenia Tovaru kupujúcemu, resp. odberateľovi, a ceny jednotlivých spôsobov, ktoré môže kupujúci znášať na svoje náklady (ďalej ako „Spôsob doručenia“),
   6. výber z platobných metód na úhradu za Tovar a cenu týchto platobných metód, ktoré môže kupujúci znášať na svoje náklady (ďalej ako „Platobná metóda“),
   7. celkovú cenu Objednávky pozostávajúcu z ceny Tovaru, ceny Spôsobu doručenia a ceny Platobnej metódy,
   8. tieto VOP a vyjadrenie súhlasu kupujúceho s týmito VOP,
   9. záväzné potvrdenie Objednávky pomocou tlačidla „Potvrdiť objednávku“.
  4. Potvrdenie prijatia Objednávky obsahuje:
   1. jedinečné číslo Objednávky,
   2. dátum prijatia Objednávky,
   3. meno a priezvisko osoby, ktorá prijala Objednávku.
  5. Kupujúci je povinný informovať o týchto VOP odberateľa, ktorého určil v Objednávke. Odberateľ je potom povinný postupovať podľa týchto VOP. 
 4. Dodacie podmienky
  1. Predávajúci využíva na plnenie Internetového výdaja tieto Spôsoby doručenia:
   1. osobný odber Tovaru vo verejnej lekárni Predávajúceho LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI s adresou prevádzky: V. Spanyola 39, 010 01 Žilina,
   2. osobný odber Tovaru vo verejných lekárňach, ktoré Predávajúci poveril na výdaj Tovaru:
    1. Lekáreň Medpharmacentrum s adresou prevádzky: Teslova 33, Bratislava,
    2. Lekáreň sv. Terezky s adresou prevádzky: Mäsiarska 450/30, 040 01 Košice,
    3. Lekáreň Ambrozia s adresou prevádzky: Rudohorská 33/A, 974 01 Banská Bystrica, (ďalej písm. a)-b) tohto ods. Čl. 4 týchto VOP ako „Osobný odber“)
   3. doručenie Tovaru prepravnou spoločnosťou (ďalej ako „Zásielka“), ktorú Predávajúci poveril na jej doručenie a prijatie platby za Tovar od kupujúceho, resp. odberateľa.
  2. Zásielka je doručovaná kupujúcemu, resp. odberateľovi a/alebo Osobný odber je možno uskutočniť v lehote uvedenej v potvrdenej Objednávke. Termíny doručenia Zásielky, resp. termíny uskutočnenia Osobného odberu a ich ceny sú nasledovné:
  3. V prípade, ak si kupujúci zvolil Osobný odber, Predávajúci je potom povinný rezervovať v tejto verejnej lekárni Tovar v lehote 7 kalendárnych dní od dňa potvrdenia Objednávky, počas ktorých je kupujúci, resp. odberateľ povinný si ho vyzdvihnúť.
  4. V prípade, ak si kupujúci zvolil Platobnú metódu úhrady Tovaru prostredníctvom platobnej brány 24pay podľa písm. c) ods. 2 Čl 5 nižššie týchto VOP, Predávajúci je potom oprávnený začať proces doručenia Tovaru v zmysle Spôsobov doručenia až po doručení potvrdenia o zrealizovaní platby kupujúceho od prevádzkovateľa platobného systému 24pay.
  5. Zásielka je doručená kupujúcemu, resp. odberateľovi a/alebo Tovar je prevzatý kupujúcim v zmysle Osobného odberu a zároveň vlastnícke právo k Tovaru nadobúda kupujúci dňom:
   1. úhrady v plnom rozsahu a,
   2. prevzatia od Predávajúceho, alebo tretej osoby, ktorá bola na doručenie Predávajúcim poverená. Ak prípady definované v písm. a)-b) vyššie tohto ods. Čl. 4 týchto VOP nenastanú v rovnaký deň, dňom doručenia Zásielky a/alebo prevzatia Tovaru v zmysle Osobného odberu a zároveň nadobudnutia vlastníckeho práva kupujúceho k Tovaru sa rozumie deň, v ktorom prípad nastal neskôr.
  6. Termínom doručenia Zásielky a/alebo termínom prevzatia Tovaru v zmysle Osobného odberu nie je Predávajúci viazaný v prípade zásahu vyššej moci, ako sú najmä živelné pohromy, vojny, občianske nepokoje, epidémia, štrajk a pod. Po dobu trvania zásahu vyššej moci spočíva aj lehota Predávajúceho na doručenie Zásielky a/alebo prevzatia Tovaru v zmysle Osobného odberu. Pri predpokladanom dlhodobejšom trvaní skutočností charakteru vyššej moci, ako aj pri znemožnení uskutočniť predmet plnenia zmluvy v dôsledku takýchto skutočností, sú Predávajúci a kupujúci oprávnení od uzatvorenej zmluvy odstúpiť.
  7. Predávajúci je povinný Tovar pripraviť a zabaliť, pričom ak je Tovarom liek alebo zdravotnícka pomôcka podľa ods. 2 Čl. 2 vyššie týchto VOP, musí tak urobiť spôsobom a osobami na to určenými, v súlade s platnými právnymi predpismi.
  8. Súčasťou Zásielky je aj dodací list, v ktorom je povinný uviesť údaje (ak Tovar v Zásielke je liekom, alebo zdravotníckou pomôckou podľa ods. 2 Čl. 2 vyššie týchto VOP):
   1. názov lieku, alebo zdravotníckej pomôcky,
   2. cena tovaru vrátane DPH,
   3. výrobca,
   4. popis,
   5. účinná látka, ak ide o liek,
   6. lieková forma, ak ide o liek,
   7. EAN,
   8. ŠÚKL kód,
   9. jedinečné číslo objednávky.
  9. Kupujúci, resp. odberateľ je povinný prevziať Zásielku a/alebo Tovar v zmysle Osobného odberu v mieste, ktoré je uvedené ako miesto doručenia v zmysle Spôsob doručenia v Objednávke.
  10. V prípade, ak kupujúci, resp. odberateľ Zásielku neprevzal z dôvodov na strane kupujúceho, resp. odberateľa, je Predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu náklady spojené s neúspešným doručením Zásielky.
  11. Ak nastane skutočnosť podľa ods. 10 vyššie tohto Čl. týchto VOP, a zároveň sa kupujúci rozhodne odstúpiť od Objednávky podľa podmienok definovaných v ods. 5 Čl. 6 nižšie týchto VOP, Predávajúci je oprávnený započítať si náklady Spôsobu doručenia a Platobnej metódy v súvislosti so zmareným doručením Zásielky.
  12. Kupujúci, resp. odberateľ je povinný Tovar skontrolovať pri doručení a to pokiaľ to povaha a okolnosti doručenia pripúšťajú, za prítomnosti osoby, ktorá Tovar odovzdala. Mechanické poškodenie obalu alebo samotného Tovaru, ako aj prípadné chyby v množstve tovaru je kupujúci, resp. odberateľ povinný uplatniť u tretej osoby, ktorá bola na doručenie Zásielky poverená, alebo v prípade Osobného odberu osobe, zodpovednej za výdaj tohto Tovaru. V prípade, ak tieto povinnosti kupujúci, resp. odberateľ zanedbal, stráca potom nárok na reklamáciu Tovaru podľa ods. 2 a 3 Čl. 6 týchto VOP.
  13. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na kupujúceho, resp. odberateľa okamihom doručenia Tovaru. V prípade, ak k doručeniu Tovaru nedôjde z dôvodov na strane kupujúceho, resp. odberateľa, prechádza nebezpečenstvo zodpovednosti za škodu na kupujúceho momentom, kedy sa dostal do omeškania so splnením záväzku Tovar riadne prevziať.
  14. Internetový výdaj  sa realizuje výlučne na území Slovenskej republiky. 
 5. Platobné podmienky
  1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu Tovaru a zároveň cenu Spôsobu doručenia a Platobnej metódy, ak boli v Objednávke stanovené, a to včas, riadne a v takej výške, aká bola stanovená v potvrdenej Objednávke.
  2. Kupujúci môže za Tovar a/alebo Zásielku zaplatiť týmito Platobnými metódami:
   1. platba za Tovar v hotovosti, alebo platobnou kartou vo verejnej lekárni Predávajúceho, ak si kupujúci zvolil Osobný odber podľa písm. a) ods. 1 Čl. 4 vyššie týchto VOP,
   2. platba prepravnej spoločnosti na dobierku, ak si kupujúci zvolil doručenie Zásielky podľa písm. c) ods. 1 Čl. 4 vyššie týchto VOP,
   3. platba za Tovar prostredníctvom platobnej brány 24pay, ak si kupujúci zvolil akýkoľvek Spôsob doručenia podľa ods. 1 Čl. 4 vyššie týchto VOP. 
 6. Odstúpenie od zmluvy, reklamácia Tovaru
  1. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od Zmluvy, okrem prípadu podľa ods. 6.Čl. 4 vyššie týchto VOP, ak kupujúci, resp. odberateľ v termíne splatnosti za Tovar riadne nezaplatil, alebo ak sa kupujúci dostal do omeškania s prevzatím Zásielky a/alebo Tovaru v zmysle Osobného odberu.
  2. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť a vrátiť Predávajúcemu Tovar do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia Zásielky a/alebo prevzatia Tovaru v zmysle Osobného odberu, ak Zásielka a/alebo Tovar obsahuje:
   1. liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,
   2. iný počet balení lieku, ako bol objednaný,
   3. liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,
   4. poškodený vonkajší alebo vnútorný obal lieku,
   5. liek bez písomnej informácie pre používateľov lieku alebo ak písomná informácia pre používateľov lieku nie je v štátnom jazyku,
   6. liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.
  3. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť a vrátiť Predávajúcemu Tovar do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia Zásielky a/alebo prevzatia Tovaru v zmysle Osobného odberu, ak Zásielka a/alebo Tovar obsahuje:
   1. poškodený obal zdravotníckej pomôcky,
   2. iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
   3. zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
   4. zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.
  4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia Zásielky a/alebo prevzatia Tovaru v zmysle Osobného odberu, okrem prípadu definovaného v ods. 6 nižšie tohto Čl. týchto VOP.
  5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu aj pred dňom, v ktorom by sa Zásielka považovala za doručenú a/alebo Tovar za prevzatý v zmysle Osobného odberu.
  6. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom bol Tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a/alebo Tovar, ktorého ochranný obal bol kupujúcim porušený po prevzatí Zásielky. Tým nie sú dotknuté podmienky odstúpenia od zmluvy podľa ods. 2 a 3 tohto Čl. týchto VOP.
  7. V prípade, ak sa rozhodne kupujúci odstúpiť od zmluvy a vrátiť Tovar podľa ods. 4 a 5. vyššie tohto Čl. týchto VOP, potom znáša v plnej výške náklady za doručenie takejto Zásielky v zmysle Spôsobu doručenia a  náklady Platobnej metódy, ak nastali, ktoré boli predmetom zmluvy a zároveň náklady na odoslanie takéhoto Tovaru ku Predávajúcemu, ak sa Predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.
  8. Vrátenie Tovaru, ak jeho povaha je zhodná s Tovarom podľa ods. 2 a 3 vyššie tohto Čl. týchto VOP, vybaví Predávajúci na vlastné náklady.
  9. Bližšie podrobnosti o odstúpení od zmluvy, postupe reklamácie a uplatnení práv kupujúceho pri vrátení Tovaru, ustanovuje reklamačný poriadok Prevádzkovateľa. 
 7. Ochrana osobných údajov
  1. Kupujúci vyhlasuje, že v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje Prevádzkovateľovi a Predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, ako aj telefónne číslo a e-mailovú adresu, ak tieto poskytol v objednávke tovaru, a to na účely splnenia záväzku prevádzkovateľa dodať riadne Tovar v zmysle potvrdenej Objednávky, ako aj na marketingové účely Prevádzkovateľa, pričom je oprávnený zasielať kupujúcemu poštou, alebo prostredníctvom e-mailu ponuky a informácie marketingového charakteru, súvisiaceho s jeho predmetom podnikania.
  2. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.
  3. Ak pominú dôvody spracovávania osobných údajov, Prevádzkovateľ a Predávajúci je povinný tieto bezodkladne zlikvidovať. 
 8. Záverečné ustanovenia
  1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.11.2014.
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto VOP. Zmena účinnosti VOP nastáva momentom ich zverejnenia na webovom sídle predávajúceho. Takto zmenené VOP sa nevzťahujú na zmluvy uzatvorené pred nadobudnutím ich účinnosti.
  3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú na základe tejto Zmluvy ako aj iných vzťahov doteraz existujúcich medzi zmluvnými stranami, vrátane sporu o ich platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Stálym rozhodcovským súdom zriadeným spoločnosťou Slovenská rozhodcovská a.s., Karloveské rameno 8, 84104 Bratislava, IČO: 35922761, a to jedným rozhodcom ustanoveným podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Jazykom rozhodcovského konania bude slovenský jazyk. Pri rozhodovaní sa budú rozhodcovia riadiť hmotným právom Slovenskej republiky. Rozhodcovský rozsudok je konečným rozhodnutím vo veci a je pre účastníkov záväzný. Rozhodcovský nález je vykonateľný súdom alebo iným príslušným úradom pri splnení podmienok pre výkon rozhodcovského nálezu ustanovených právnym poriadkom miesta, kde má byť vykonaný.

Reklamačný poriadok

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Tento reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 21/2012 Z.z. Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.
  2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje výlučne na právne vzťahy založené medzi Predávajúcim a kupujúcim pri kúpe Tovaru, ktorým sú aj lieky a zdravotnícke pomôcky, na základe elektronického formulára Objednávky uverejneného na Internetovej lekárni.
  3. Týmto reklamačným poriadkom sa riadia vzťahy vzniknuté pri uplatnení zodpovednosti za chyby dodaného Tovaru, pričom reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Predávajúceho a kupujúceho, postup a spôsoby vybavenia pri uplatnení reklamácie.
  4. Tento reklamačný poriadok sa odvoláva na ustanovenia VOP.
 2. Zodpovednosť za chyby
  1. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má Tovar pri prevzatí kupujúcim.
  2. Za chybu Tovaru, ktorým je liek sa považuje, ak je:
   1. liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,
   2. dodaný iný počet balení lieku, ako bol objednaný,
   3. liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,
   4. poškodený vonkajší alebo vnútorný obal lieku,
   5. liek bez písomnej informácie pre používateľov lieku alebo ak písomná informácia pre používateľov lieku nie je v štátnom jazyku,
  3. Za chybu Tovaru ktorým je zdravotnícka pomôcka sa považuje, ak je:
   1. poškodený obal zdravotníckej pomôcky,
   2. dodaný iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
   3. dodaná zdravotnícka pomôcka, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
   4. zdravotnícka pomôcka dodaná bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom  jazyku.
  4. Kupujúci, resp. odberateľ je povinný Tovar skontrolovať pri doručení a to pokiaľ to povaha a okolnosti doručenia pripúšťajú, za prítomnosti osoby, ktorá Tovar odovzdala. Mechanické poškodenie obalu alebo samotného Tovaru, ako aj prípadné chyby v množstve tovaru je kupujúci, resp. odberateľ povinný uplatniť u tretej osoby, ktorá bola na doručenie Zásielky.
  5. Kupujúci je povinný Tovar prezrieť a skontrolovať pri jeho prevzatí a ako to povaha a okolnosti doručenia pripúšťa, reklamáciu uplatniť priamo u doručovateľa a v prípade Osobného odberu v lekárni samotnej.
  6. Zjavné chyby, ako sú najmä, poškodenie obalu, poškodenie Tovaru, množstevný rozdiel alebo dodanie iného Tovaru, ako bolo predmetom potvrdenej Objednávky, je kupujúci povinný reklamovať pri prevzatí Tovaru, najneskôr však do 3 kalendárnych dní odo dňa doručenia Tovaru, ak chybu pre ktorú sa reklamácia podáva nebolo možné zistiť pri doručení Tovaru a povaha veci alebo okolnosti doručenia neumožnili okamžitú kontrolu Tovaru pri jeho prevzatí. Reklamácie podané po tejto lehote nemá kupujúci nárok.
  7. Práva zo zodpovednosti za chyby Tovaru sa uplatňujú u Predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za chyby Tovaru, ktoré vznikli najmä v dôsledku zavineného konania alebo opomenutia Kupujúceho, nesprávnym skladovaním, nesprávnym alebo neodborným zásahom do veci alebo zásahom do veci osobou bez príslušnej odbornej kvalifikácie, ďalej za chyby, ktoré vznikli v dôsledku používania, ktoré je v rozpore s príslušným návodom na použitie. Informácia o správnom použití, či už vo forme písomnej informácie pre používateľa alebo návodu na obsluhu prípadne užívateľského manuálu je vždy priložená k Tovaru. Bližšie informácie o správnom používaní, skladovaní ako aj uplatnení, prípadne výluk zo zodpovednosti sú obsiahnuté v uvedených dokumentoch (návodoch).
  8. Dátum exspirácie Tovaru je uvedený na jeho vonkajšom balení s uvedením mesiaca a roku exspirácie.
  9. Záručná doba na zdravotnícke pomôcky je vo všeobecnosti 24 mesiacov, okrem prípadov, ak to povaha Tovaru nepripúšťa, alebo ak nie je uvedené inak v priloženom záručnom liste. Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál a na súčiastky, ktoré sa prirodzene opotrebúvajú. Záručná doba začína plynúť dňom doručenia Tovaru.
  10. Pre odstraňovanie chýb Tovaru a uplatnenie nárokov platí režim podľa §§ 622 a 623 Z.z. Občianskeho zákonníka.
  11. Predávajúci vedie systém zaznamenávania reklamácie Tovarov, vrátane spôsobu a dátumu vybavenia reklamácie.
 3. Odstúpenie od zmluvy, reklamácia Tovaru
  1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade:
   1. zásahu vyššej moci, ako sú najmä živelné pohromy, vojny, občianske nepokoje, epidémia, štrajk a pod.,
   2. ak kupujúci, resp. odberateľ v termíne splatnosti za Tovar riadne nezaplatil, alebo ak sa kupujúci dostal do omeškania s prevzatím Zásielky a/alebo Tovaru v zmysle Osobného odberu.
  2. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť a vrátiť Predávajúcemu Tovar do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia Zásielky a/alebo prevzatia Tovaru v zmysle Osobného odberu, ak Zásielka a/alebo Tovar obsahuje:
   1. liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,
   2. iný počet balení lieku, ako bol objednaný,
   3. liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,
   4. poškodený vonkajší alebo vnútorný obal lieku,
   5. liek bez písomnej informácie pre používateľov lieku alebo ak písomná informácia pre používateľov lieku nie je v štátnom jazyku,
   6. liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.
  3. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť a vrátiť Predávajúcemu Tovar do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia Zásielky a/alebo prevzatia Tovaru v zmysle Osobného odberu, ak Zásielka a/alebo Tovar obsahuje:
   1. poškodený obal zdravotníckej pomôcky,
   2. iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
   3. zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
   4. zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.
  4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia Zásielky a/alebo prevzatia Tovaru v zmysle Osobného odberu, okrem prípadu definovaného v ods. 6 nižšie tohto Čl. tohto reklamačného poriadku.
  5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu aj pred dňom, v ktorom by sa Zásielka považovala za doručenú a/alebo Tovar za prevzatý v zmysle Osobného odberu.
  6. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom bol Tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a/alebo Tovar, ktorého ochranný obal bol kupujúcim porušený po prevzatí Zásielky. Kupujúci Tovar takéhoto stavu a povahy nie je oprávnený vrátiť ani v prípadoch definovaných v ods. 2 a 3 vyššie tohto Čl. tohto reklamačného poriadku.
  7. Kupujúci je v prípade prejavenia vôle odstúpiť od zmluvy podľa ods. 2, 3 a 4 vyššie tohto Čl. tohto reklamačného poriadku oprávnený odoslať oznámenie o odstúpení od zmluvy (ďalej ako „Oznámenie“) a to spôsobom vyplnenia údajov do elektronického reklamačného formulára nižšie v tomto reklamačnom poriadku. Predávajúci je potom povinný odoslať na elektronickú adresu kupujúceho potvrdenie o prijatí Oznámenia.
  8. Lehota na odoslanie Oznámenia je 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia Zásielky a/alebo Tovaru v zmysle Osobného odberu podľa VOP. Po uplynutí tejto lehoty stráca kupujúci nárok na odstúpenie od zmluvy.
  9. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odoslania Oznámenia zaslať Tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu na vlastné náklady. V prípade, ak Tovar, ktorého povaha (hmotnosť a veľkosť) neumožňuje odoslanie späť, Predávajúci je povinný zabezpečiť do vyššie uvedenej lehoty prevzatie takéhoto Tovaru na vlastné náklady.
  10. Tovar v zmysle ods. 9 vyššie tohto reklamačného poriadku možno vrátiť:
   1. odovzdaním vo verejnej lekárni: LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI s adresou: V. Spanyola 39, 010 01 Žilina,:
   2. zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej Tovar a adresovanej Predávajúcemu s totožnými údajmi odosielateľa a kupujúceho na adresu: LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI, s.r.o., V. Spanyola 39, 010 01 Žilina.,
  11. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia Oznámenia vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Objednávky alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na doručenie v zmysle Spôsobu doručenia a Platobnej metódy. Predávajúci vráti tieto prijaté platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak sa Predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. Predávajúci však nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu.
  12. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu náklady na doručenie v zmysle Spôsobu doručenia, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
  13. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.
 4. Záverečné ustanovenia
  1. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na Internetovej lekárni.
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia reklamačného poriadku. Zmena účinnosti reklamačného poriadku nastáva momentom zverejnenia nového alebo upraveného reklamačného poriadku na Internetovej lekárni.
 

 

OMEGA LEKÁREŇ - najnovšie články