Hľadaj v ESHOPe

Osteoporóza je naozaj tichý zlodej kostí

Osteoporóza je naozaj tichý zlodej kostí
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je osteoporóza systémové ochorenie skeletu, definované ako zníženie obsahu kostnej hmoty a narušenie mikroarchitektúty kostného tkaniva, zapríčiňujúce zvýšenú krehkosť, čo vyúsťuje do zvýšeného rizika zlomenín už pri minimálnom úraze. V priemyselne vyspelých európskych krajinách trpí na osteoporózu približne 5-6% obyvateľstva.

Mechanizmus vzniku osteoporózy. Osteoporózu delíme na:
primárna osteoporóza – postmenopauzálna a senilná – starecká
sekundárna osteoporóza.

Počas života sa kosť neustále obmieňa. Zabezpečuje to najmä funkcia dvoch typov kostných buniek – osteoklastov, ktoré odbúravajú staršie kostné tkanivo, a osteoblastov, buniek tvoriacich novú kosť. V detstve a puberte prevláda funkcia osteoblastov, kosti rastú do dĺžky, mohutnejú. Približne po 35.roku života začne prevládať odbúravanie kostí. Spočiatku je tento úbytok veľmi nenápadný.
U niektorých žien sa výrazne zvýši činnosť osteoklastov v prvých 5-8rokoch po prechode a ak sa tento stav včas nerozpozná a nelieči, končí sa tzv. postmenopauzálnou osteoporózou.
Vo vyššom veku – približne od 60.-65.roku života sa u väčšiny mužov i žien spomalí činnosť osteoblastov a tak vzniká tzv. senilná – starecká osteoporóza.
Osteoporóza však môže vzniknúť poruchou činnosti kostných buniek v každom veku, a to pri rôznych ochoreniach a stavoch, vtedy hovoríme o sekundárnej osteoporóze.
Patria sem:
a) ochorenia endokrinných žliaz žliaz s vnútorným vylučovaním – štítna žľaza, prištítne telieska, nadobličky, pankreas – cukrovka,
b) chronické ochorenia orgánov tráviaceho traktu – pečene, žlčníka , pankreasu, čriev – napr. Crohnova choroba, celiakia,
c) chronické ochorenia obličiek spojené so znížením ich činnosti,
d) chronické zápalové ochorenia kĺbov,
e) nádorové ochorenia,
f) dlhodobé užívanie niektorých liekov, napr. kortikosteroidy, lieky proti epilepsii a podobne,   
g) imobilizácia alebo podstatné obmedzenie pohybu.

Osteopénia je predstupeň osteoporózy. Je to stav, kedy je obsah kostnej hmoty nižší, ako je norma, ale nedosahuje hodnoty stanovené pre osteoporózu. Ide o významný rizikový faktor vzniku osteoporózy v budúcnosti.
Osteopénia aj osteoporóza postihujú najmä ženy, ich výskyt sa zvyšuje s pribúdajúcim vekom.

Rizikové faktory osteoporózy delíme na ovplyvniteľné a neovplyvniteľné.
Neovplyvniteľné faktory sú : pohlavie ( ženské ), príslušnosť k bielej a árijskej rase, genetické faktory, včasná menopauza – spontánna alebo po operačnom odstránení vaječníkov.
Ovplyvniteľné faktory osteoporózy sú : nedostatočný príjem vápnika, horčíka, stopových prvkov a vitamínu D v strave, vysoký príjem bielkovín v potrave – mäso, nedostatok pohybu, fajčenie, nadmerný príjem kávy a alkoholických nápojov, anorexia .

Príznaky osteoporózy. Medzi najčastejšie príznaky osteoporózy patria:
- bolesti chrbtice
- zníženie telesnej výšky
- zhrbenie v oblasti hrudníkovej časti chrbtice
- zlomenina / najčastejšie zlomenina dolnej časti predlaktia, krčka stehennej kosti, stavca /.

Nebezpečenstvo osteoporózy spočíva najmä v jej dôsledkoch, ktoré sa objavia v pokročilejšom štádiu ochorenia. Výrazne preriedená a oslabená kosť sa láme, a to aj pri minimálnom úraze alebo dokonca úplne bez úrazu, napríklad zlomenina stavca či rebra pri zdvíhaní ľahkého predmetu.
Osteoporotické zlomeniny sú veľmi nebezpečné. Až 35% pacientov po zlomenine stavca alebo stavcov má chronické bolesti chrbtice vyžadujúce analgetickú liečbu. Až 20% pacientov po zlomenine predlaktia trpí na Sudeckov syndróm - bolestivý syndróm s rôzne závažnou poruchou hybnosti končatiny. Až 20% pacientov zomiera v priebehu 6mesiacov po zlomenine stehnovej kosti. Prítomnosť prvej zlomeniny vysoko zvyšuje riziko vzniku ďalších zlomenín.

Diagnostika osteoporózy. V súčasnosti je diagnostickým štandardom vyšetrenie nazývané osteodenzitometria. Ide o presné, nebolestivé, pre pacienta nezaťažujúce vyšetrenie, na ktoré nie je potrebná špeciálna príprava. Pri denzitometrii sa meria hustota kostnej hmoty na tzv. predilekčných miestach vzniku zlomenín, t.j. spodná časť predlaktia, stehnová kosť a drieková chrbtica.
Výsledky sa vyjadrujú ako obsah kostného minerálu ( BMC – Bone Mineral Content ) a ako kostná denzita ( BMD – Bone Mineral Density ) v g/cm2 a porovnávajú sa s normálnymi hodnotami zdravej populácie. Forma vyjadrenia je pomocou T- a Z-skóre, čo sú násobky štandardnej odchýlky od populačného priemeru.

Diagnostické kategórie osteoporózy. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa rozoznávajú 4 stupne osteoporózy:
a) norma - T-skóre > -1
b) osteopénia - -1 > T-skóre > -2,5
c) osteoporóza - T-skóre < - 2,5
d) manifestná osteoporóza - T-skóre < - 2,5 + aspoň jedna zlomenina.

Cieľom laboratórnej diagnostiky je zhodnotiť stav metabolizmu vápnika v organizme, jeho aktivitu a dynamiku, a tým nepriamo vylúčiť iné metabolické ochorenia kostí.

Prevencia a liečba
. Prevenciu osteoporózy rozdeľujeme na 3 časti:
Primárna prevencia – jej cieľom je maximalizovať množstvo kostnej hmoty v detskom veku, v čase rastu a modelácie kostí. Hlavnými zásadami sú primeraná fyzická a pohybová aktivita a vyvážená strava s dostatkom vápnika a vitamínu D.
Sekundárna prevencia – cieľom je obmedziť stratu kostnej hmoty v dospelosti, hlavne u žien v období menopauzy. Hlavnými pravidlami sú primeraná pohybová aktivita, dostatočný prívod vápnika v strave alebo formou výživových doplnkov a liekov a hormonálna substitučná liečba.
Terciárna prevencia – jej cieľom je prevencia pádov a tým rizika nových úrazov a zlomenín u osôb s manifestnou osteoporózou. Hlavnými pravidlami sú liečba senzorických a motorických porúch, odstránenie bariér /koberčeky, rohožky/, používanie držadiel, zábradlí v byte alebo dome, sedačiek do vane a podobne.

Denná doporučená dávka vápnika je 1000-1500mg a vitamínu D 400-800m.j.

Liečba osteoporózy. Cieľom liečby osteoporózy je prevencia zlomenín. Ak pacient už mal osteoporotickú zlomeninu , snahou je zabrániť vzniku ďalšej zlomeniny. Samotná liečba osteoporózy si vyžaduje si vyžaduje primerane dlhý čas a nedá sa vyliečiť v priebehu niekoľkých mesiacov. V súčasnosti sa na liečbu osteoporózy používa niekoľko liekových skupín, napríklad metabolity vitamínu D, kalcitonín, fluoridy, selektívne modulátory estrogénových receptorov a iné.

Ak máte podozrenie, že sa osteoporóza týka aj Vás alebo Vášho blízkeho, nečakajte a poraďte sa s Vaším lekárom. Lekár urobí potrebné kroky, aby sa choroba potvrdila alebo vyvrátila a ak sa predsa len potvrdí, bude tým, ktorý bude voliť a viesť liečbu tak, ako je to potrebné.
 

OMEGA LEKÁREŇ - najnovšie články